Del denne siden

X

Protokoll årsmøte 2023

            Forslag;

            Mistillit kun til HS leder.

            4 stemmer for, 17 nei.

            Mistillit til Hovedstyret:

            14 ja, 5 nei, 2 blanke.

            Mistillit til Disiplinærutvalget:

            16 ja, 4 nei, 1 blank

Valg av vararepresentant til Ekstraordinært Representantskapsmøte.

Ingen kandidater fra valgkomiteen. Benkeforslag tillatt.

Forslag Mona Søderholm, enstemmig valgt.           

Ekstraordinær Generalforsamling ble hevert: Kl 21.20. Referent: Finn Åge Johannessen.

Umiddelbart etter møte ble hevet, ønsket sekretæren i NSchK avd. Fredrikstad styre et medlemsmøte, hvor han ønsket å belyse saken om vedkommende som varslet om        kritikkverdige forhold ang. HS leders hund. Vedkommende har blitt suspendert etter      innstiling fra HS til Utestengelse fra NSchK og alle andre hundeklubber i Norge i 5 år.    Utestengelsen fra NSchK HS er anket NKK.

Finn Åge Johannessen.

Referat Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling 13.02.2020

1.1   Godkjenning av stemmeberettigede

               23 til stede, 22 stemmeberettigede. Godkjent

1.2   Godkjenning av innkallelsen

Godkjent.

1.3   Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

1.4   Valg av tellekorps 2 stk.

Roger Hansen

Roger Falck – Bilden

1.5   Valg av dirigent

Grethe Lindahl

1.6   Valg av referent

Finn Åge Johannessen.

1.7   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Tore Hammoda Hansen

Terje Lindahl

2 Årsberetning

2.1 Styrets beretning

Godkjent med to tilføyelser.

Rune Gundersen ønsket protokolltilførsel: Saken mot hovedstyrets leder har ikke noe i NSchK avd. Fredrikstad sin årsrapport å gjøre, årsrapporten skal speile hva avdelingen har arbeidet med gjennom året.

Terje Lindahl ønsket protokollført, at denne saken har opptatt styret og medlemmer i stor grad gjennom året, og dermed berettigede i protokollen.

2.2 Brukshund komiteens beretning

        Godkjent med en bemerkning, uteglemt en av avdelingens medlemmer på BH-VT, vil bli               rettet opp i årsrapporten som ligger på hjemmesiden.

2.3   Årsrapport fra avlskontakten

Godkjent, med kommentar at han burde ha signert rapporten.

2.4   Beretning fra utstillingskomiteen

Godkjent.

Regnskap

3.3   Styrets regnskap

Godkjent.

Tillegg fra kasserer om at det er ønskelig at aktivitetsavgiften følger kalenderåret. Første gang vil bli 2020. Avgiften for 2020 er kr 800,- det vil si når avgiften betales i mai vil den være på kr 600,- (800/7) Det vil fortsatt være mulig å dele opp beløpet i to deler.

4        Revisors beretning

4.3   Avstemming av kassabeholdningen

        Godkjent.

5        Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag fra medlemmer.

Styret fremmer forslag til endringer via Generalforsamlingen til Representantskapsmøte NSchK.

5.1

Viktige endringer /avgjørelser i forkant av Nasjonale mesterskap (NV og NM) skal taes opp på Representantskapsmøte alternativt ut på høring blant medlemmene, før endringer kan tre i kraft.

Begrunnelse:

Medlemmene får uttalt seg, for å skape eierforhold, og samarbeid på tvers av avdelinger/interesser og få frem konsekvenser av eventuelle endringer som skal/ikke gjennomføres.

Utvise respekt, skape trygghet, forutsigbarhet for utøvere, figuranter og dommere, slik at de vet hva de trener mot og eventuelt forbereder seg til, og at de lover og regler som

 gjelder følges i det året fra Rep møte – rep møte/alternativt fra høring til evaluering fra utøverne (Utstilling/Bruks).

Det ble en del diskusjon rundt forslaget, og forslaget ble endret til:

Endringer i forkant av Nasjonale mesterskap skal ut på høring blant medlemmene før endringer kan tre i kraft.

Begrunnelse:

Medlemmene får uttalt seg, for å skape eierforhold, og samarbeid på tvers av interesser og få frem konsekvenser av eventuelle endringer som skal/ikke gjennomføres.

Utvise respekt, skape trygghet, forutsigbarhet for utøvere, figuranter og dommere, slik at de vet hva de trener mot og eventuelt forbereder seg til, og at de lover og regler som gjelder følges i det året fra høring til evaluering fra utøverne.

Det ble stemt ved håndsopprekning: 19 For 1 Mot og 2 Blanke.

5.2 Retningslinjer for sentrale råd og utvalg i Norsk Schäferhund Klub.

Kapitel 1 Hovedavlsråd (HAR).

HAR gjenopprettes til sin opprinnelige form.

Begrunnelse:

Det ble ikke foretatt en formell Lovendring ved Representantskapsmøte 06.04.2019. Henviser til NSchK Lovverk på www.nschk.no

Et Hoved avlsråd må ha tillitsvalgte med fagkompetanse på Schäferhundens kynologi og mentalitet.

Det ble stemt ved håndsopprekning: 18 For, 2 Mot og 2 blanke.

5.3 Tillegg til lover for Norsk Schæferhundklub.

  • § 3.2 Møte og stemmerett. Møte og stemmerett i Representantskapet har:

Strekpunkt 6. Opprinnelig tekst:

- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter.

Tillegg til eksisterende tekst: Avdelingen må skriftlig sende sin fullmakt innen møtestart, og fullmakten kan ikke endres etter møtet er påbegynt.

Referat årsmøte 14.02.2018

Referat Generalforsamling NSchK avd. Fredrikstad 14.02.201

Årsmøtet ble åpnet av Leder Eivind Kulø Edvardsen.

Godkjenning av stemmeberettigede, det var 23 stemmeberettigede tilstede og alle Godkjent.

Godkjenning av innkallelsen, Godkjent

Godkjenning av dagsorden, Godkjent

Valg av tellekorps 2 stk.Mona Søderholm – Martin Friis

Valg av dirigent, Eivind Kulø Edvardsen

Valg av referent, Grethe Lindahl

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen, Mona Søderholm - Martin Friis

Styrets beretning ble lest av Eivind Kulø Edvardsen, godkjent.

Brukshund komiteens beretning ble lest av Finn Åge Johannessen, godkjent

Årsrapport fra avlskontakten ble lest av Rune Fredriksen, godkjent med ønske fra valpekontakten om Valpepakker/Velkommen til NSchK. Svar på bemerkning, avdelingen har mange blader han kan ha med seg rund, valpepakker HS/NKK.

Beretning fra utstillingskomiteen ble lest av Rune Gundersen, godkjent

Styrets regnskap ble redgjordt for av Åse Dyb Edvardsen, godkjent med bemerkning til en av regnskapets utgiftspost, samt ønske om at dugnads inntekter og sponsormidler synes i regnskapet. Vil kunne synes ved vedlegg/noter til regnskapet.

Revisors beretning ble lest av Åse D. Edvardsen:

Avstemming av kassabeholdningen, godkjent.

Innkomne forslag, ingen.

Valg:

Det var ikke kommet forslag til valgene innen fristen.

Et medlem foreslo at et medlem burde velges for 1 år, slik at ikke hele komiteen ble byttet ut samme året, med det blir det mer kontinuitet i komiteen. Generalforsamlingen ble bedt om å               stemme over forslaget, og det ble enstemmig vedtatt. Resten av valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Nestleder: Rune Gundersen.

Sekretær: Grethe Lindahl.

Vara: Cathrine Anderssen – Atle Mathisen.

Revisor: Gunnar Lorang Dahø

Vara revisor: Finn Åge Johannessen.

Valgkomite:

Leder: Synøve Gillingsrud

Medlem: Terje Lindahl

Medlem: Finn Åge Johannessen

Representanter til Representantskapsmøte:

Rune Gundersen-Eivind K. Edvardsen

Observatør: Atle Mathisen

Styrets sammensetning 2018

Leder: Eivind K. Edvardsen

Nestleder: Rune Gundersen

Sekretær: Grethe Lindahl

Kasserer: Åse D. Edvardsen

Styremedlem: Helle Hansen

Brukshundansvarlig:

Varamedlem: Atle Mathisen

Varamedlem: Cathrine Anderssen

Revisor: Gunnar Lorang Dahl

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

Valgkomite:

Leder: Synøve Gillingsrud

Medlem: Terje Lindahl

Medlem: Finn Åge Johannessen

Representanter til Representantskapsmøte:

Rune Gundersen-Eivind K. Edvardsen

Atle Mathisen

Delegater til NKK’s regionsmøte:

Komiteer og utvalg:

Leder av utstillingskomiteen:                             

Web redaktører:

Avlskontakt:

RIK ansvarlig:

Ikke på valg

2 år

2 år

Ikke på valg

Ikke på valg

Velges blant styrets medlemmer

1 år

1 år

2 år

1 år

2 år

2 år

1 år

2 stk. + 1 observatør

Oppnevnes av styret

Oppnevnes av styret

Oppnevnes av styret

Oppnevnes av styret

Oppnevnes av styret

 Priser:

HS ærespris 2017 tildeles:

Beste utstillingshund langhår: N UCH AD BH IPOV N VA1 Komsa’s Lana. Eier Helle Hansen

Beste LP hund klasse 3: BH LPIII Pasofinos Oopsi Daisy, eier og fører John Arne Pettersen.

Beste IP RIK hund: N BCH(IPO) BH IPO3 AD FH1 NMIPO-17 NMIPO-17 for Schæferhund Hayden av Martes Foina. Eier og fører Cathrine Stenmoe

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2017.

                Årsmøte heves: 20.05

                Referent: Grethe Lindahl

Referat fra årsmøte i NSchK avd. Fredrikstad 13.02.2017

Referat fra årsmøte 13.02.2017

Årsmøtet ble åpnet av leder Terje Lindahl.

Godkjenning av stemmeberettigede. 38 stemmeberettigede tilstede.

Alle godkjente.

Godkjenne innkallingen.

Det kom en innvending til innkallingen, med begrunnelse om at det var blitt gjort en feil fra valgkomiteens side. Det var blitt sendt et forslag til kandidater på valg 12/12-16.

Valgkomiteens leder informerte Generalforsamlingen om at valgkomiteen ikke hadde mottatt skriftlige forslag innen fristen. Forslaget ble fremmet på første møte, 19.01.17.

Det ble utvekslet noen meninger og lovverket ble presisert.

Ordstyrer spurte Generalforsamlingen om det var flere som hadde noen kommentarer til denne innvendingen, eller andre innvendinger. Det var det ikke. Generalforsamlingen ble spurt om innkallingen kunne godkjennes, ingen innvendinger.

Innkalling: Godkjent.

Godkjenne dagsorden.

Godkjent.

Valg av tellekorps, 2 stk. Kjetil Buer og Steinar Eriksen.

Valg av ordstyrer: Terje Lindahl.

Valg av referent og protokollfører: Grethe Lindahl

Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen: Nina Haugerud og Lasse Harms.

Årsberetningene ble lest av Terje Lindahl/Rune Gundersen/Finn Åge Johannessen.

 Styrets årsberetning, godkjent med kommentar om at alle som ble tildelt HSærespris, avd. Fredrikstad må få eier navn publisert i referat og protokoll, samt hvem som faktisk var på Rep. møte 2016.

På rep. møte 2015 deltok fra avd. Fredrikstad; Terje Lindahl og Finn Åge Johannessen. Da Rune Gundersen måtte melde forfall.

Brukshundkomiteens årsberetning, godkjent uten kommentar.

Årsberetning avlskontakten, godkjent uten kommentar.

Årsrapport utstillingskomiteen, godkjent med rettelse av eierforhold til Komsa’s Iberon fra Caroline Borgeraas til Henrik Bjerke.

Regnskap

Styrets regnskap ble gjennomgått, godkjent med bemerkning, spørsmål om formelfeil i oppsettet.

Revisors beretning, godkjent.

Forslag til budsjett 2017 ble gjennomgått, godkjent med kommentar om budsjettert underskudd. Dette ble forklart av kasserer. (Regnskapet kan sees i Årsrapport 2017).

Revisors beretning, Godkjent.

Innkomne forslag: Ingen.

Valg

Det hadde ikke kommet inn forslag på andre kandidater til valgene innen fristen, valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Eivind Kulø Edvardsen

2 år

Nestleder: Rune Gundersen

1 år

Sekretær: Grethe Lindahl

1 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

2 år

Styremedlem: Helle Hansen

2 år

Varamedlem: Cathrine Andersen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Gunnar Dal

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Brukshundansv: Finn Åge Johannessen

1 år

Valgkomitee: Thomas Lindahl Synøve Gillingsrud Vararepresentant: Caroline Borgeraas

1 år 1 år   1 år

Representater til Rep. møte: Eivind Kulø Edvardsen Rune Gundersen Observatør: Grethe Lindahl


Styret 2017


Leder: Eivind Kulø Edvardsen

2 år

Nestleder: Rune Gundersen

1 år

Sekretær: Grethe Lindahl

1 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

2 år

Styremedlem: Helle Hansen

2 år

Varamedlem: Cathrine Andersen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Gunnar Dal

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Utvalg:


Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

1 år

Det kom en kommentar til valget; hvordan skal valget foregå riktig for fremtiden.

§2-2 MEDLEMSPLIKTER og §3-3-1 INNKALLING TIL AVDELINGENES GENERALFORSAMLING

Priser

HS ærespris 2016 tildeles:

Beste utstillingshund normalpels AD BH IPO1 N UCH NORDV-14 Owinn’s Wanesca, eier Mona Søderholm.

Beste utstillingshund langhår BH Komsa’s Lana, eier Helle Hansen.

Beste LP hund klasse 3 BH LP3 Utzon’s Kembo, eier og fører Kjetil Buer.

Beste IP RIK hund BH IPO3 FH1 Vaktas Dyrka, eier og fører Thomas Lindahl.

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2016.

Årsmøtet hevet kl. 20:45

Referent: Grethe Lindahl

Referat fra årsmøte 10.02.2016

Årsmøtet ble åpnet av leder Terje Lindahl.

Godkjenning av stemmeberettigede. 28 stemmeberettigede tilstede, alle godkjente. 1 uten stemmerett tilstede. Alle godkjente.

Innkalling og dagsorden, godkjent.

Referat fra årsmøte i NSchK avd. Fredrikstad 10.02.2016

Valg av tellekorps, 2 stk. Helle Hansen og Finn Åge Johannessen.

Valg av ordstyrer: Terje Lindahl.

Valg av referent og protokollfører: Grethe Lindahl

Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen: Linn Ørmen og Ingrid Austad

Årsberetningene ble lest av Terje Lindahl/Rune Gundersen/Finn Åge Johannessen.

Styrets årsberetning, godkjent uten kommentar.

Brukshundkomiteens årsberetning, godkjent uten kommentar.

Årsberetning avlskontakten, godkjent med kommentar:

Bør inneholde, hvem han har besøkt, antall kull samt hvor mange valper i kullet.

Årsrapport utstillingskomiteen, godkjent med kommentar:

Utstillingsrapporten bør inneholde avdelingens resultater på NV.

Styrets regnskap ble gjennomgått, godkjent.

Revisors beretning lest, godkjent.

Forslag til budsjett 2016 ble gjennomgått, godkjent.

Innkomne forslag: 1 forslag innen fristen.

Til: Norsk Schäferhund klub avd. Fredrikstad

Forslag til Rep. møte, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen 2016:

       Innføre kåring av BIR og BIM på Spesialutstilling for Schæferhund (utstilling etter Tysk mønster).

       Beste hann og beste tispe konkurrerer om BIR og BIM.

       Vinneren av klasse 12-18, 18-24 og brukshund klasse, konkurrerer om å bli beste hann/tispe.

       Begrunnelse:

      Ved dømming av BIR og BIM på slutten av utstillingen, så vil det garanter være flere folk igjen til

       til utstillingen er slutt

      Forsøk på å gjøre utstilling etter tysk mønster mere attraktivt, både for publikum og utstillere.

       Mvh

       Rune Gundersen

       Det ble avholdt avstemming ved håndsopprekkelse.

Forslaget falt ved:

10     stemmer mot.

  6 stemmer for.

12 blanke stemmer.

Valg

Det hadde ikke kommet inn forslag på andre kandidater til valgene, valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling.

Styret:

Nest leder: Rune Gundersen

2 år

Sekretær: Grethe Lindahl

2 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Torun Osen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Valgkomite: Thomas Lindahl                       Joachim Syversen Varamann: Helle Hansen Representanter til Rep. Møte:            Terje Lindahl og Rune Gundersen Observatør: Finn Åge Johannessen

1 år 1 år 1 år

Styret 2016


Leder: Terje Kierulf Lindahl

1 år

Nestleder: Rune Gundersen

2 år

Sekretær: Grethe Lindahl

2 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

1 år

Styremedlem: Joachim Syversen

1 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Torun Osen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

1 år

Priser

Hovedstyrets Ærespris 2015:

Tildeles:

Beste utstillingshund normalpels AD BH IPO1 N UCH NORDV-14 Owinn’s Wanesca, eier Mona Søderholm.

Beste LP hund klasse 3 med Pasofinos Oopsi Daisy, eier og fører John Arne Pettersen.

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2015

Årsmøtet hevet kl. 19:45

Etter møte ble hevet ble det utlodning og servert, kaffe, kaker og Pizza.

Referent: Grethe Lindahl

Referat fra årsmøte i NSchk avd. Fredrikstad 11.02.2015

                  Avd. Fredrikstad

Referat fra årsmøte 11.02.2015

Årsmøtet ble åpnet av leder Terje Lindahl. 

Dagsorden og innkalling, godkjent.

Godkjenning av stemmeberettigede. 18 stemmeberettigede tilstede, alle godkjente. 3 uten stemmerett tilstede. Alle godkjente.

Innkalling og dagsorden, godkjent.

Valg av tellekorps, 2 stk.

Valg av ordstyrer: Terje Lindahl.

Valg av referent og protokollfører: Grethe Lindahl

Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen: Trine Magnussen og Nina Haugerud.

Årsberetningene ble lest av Terje Lindahl/Rune Gundersen

Styrets årsberetning, godkjent uten kommentar.

Brukshundkomiteens årsberetning, godkjent uten kommentar.

Årsberetning avlskontakten, godkjent uten kommentar.

Årsrapport utstillingskomiteen, godkjent. Med kommentar om at medlemmene ønsket flere organiserte utstillingstreninger.

Styrets regnskap ble gjennomgått, godkjent.

Revisors beretning lest, godkjent.

Forslag til budsjett 2015 ble gjennomgått, godkjent.

Innkomne forslag: Ingen.

Valg

Det hadde ikke kommet inn forslag på andre kandidater til valgene, valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling.

Leder: Terje Kierulf Lindahl​

2 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

2 år

Styremedlem: Joachim Syversen

2 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Valgkomite: Thomas Lindahl                      Joachim Syversen Varamann: Helle Hansen Representanter til Rep. Møte:             Terje Lindahl og Rune Gundersen Observatør: Joachim Syversen

1 år 1 år 1 år

Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

2 år

Styret 2015


Leder: Terje Kierulf Lindahl​

2 år

Nestleder: Rune Gundersen

1 år

Sekretær: Grethe Lindahl

1 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

2 år

Styremedlem: Joachim Syversen

2 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

2 år

Priser

Hovedstyrets ærespriser 2014 ble tildelt på møte, vi kunne også gi ut diplomer som vi har vært så heldige å få av Nina Haugerud.

Beste IPO/RIK Chade’s Saga, eier/fører Emma Gustafsson med 37 poeng.

Beste LP Utzon’s Kembo, eier/fører Kjetil Buer med 42 poeng.

Beste utstillingshund langhår, Komsas Yarissa med eier Laila Isaksen.

ble det servert kaker og kaffe og vi holdt en liten utlodning som ga et fint overskudd. 

Etter generalforsamlingen var hevet 

Referent: Grethe Lindahl

Generalforsamling 11.02.2015

Kunngjøring/Bekjentgjøring: Generalforsamling.

NSchK avd. Fredrikstad avholder Generalforsamling onsdag den 11.02.2015 kl 18:30 Ekkohuset, Borgarveien.

Forslag til valgene må være Valgkommitèn i hende senest 6 uker før møtedato. Saker til Generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

På valg:
Leder 2 år
Kasserer 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 2 stk. 1 år
Vararevisor 1 år
Brukshundansvarlig 2 år
Valgkommitè 2 stk. + vara 
Sekretær: grethelindahl@hotmail.com
Valgkommitè: thomas_lindahl@hotmail.com

Innkalling til Generalforsamling 2014

Det innkalles til ordinær Generalforsamling 11 februar 2015 

Kl. 18.30  Sted: Ekkohuset Borgarveien 6B, 1633 Gml. Fredrikstad

For dagsorden, årsberetninger, regnskap med revisors beretning og valg, se fane merket Årsrapport 2014.

Medlemsmøte 19.11.2014

Referat fra medlemsmøte 19.11.2014

Medlemsmøtet ble kunngjort på www.fredrikstadschaefer.com innen tidsfristen for suppleringsvalg, samt påminnelser på Facebook.

Innkalling:

NSchK avd. Fredrikstad innkaller til medlemsmøte med suppleringsvalg, onsdag den 19.11.2014 kl. 19.00 Sted: Ekkohuset, Fredrikstad.
 
                                                                  Dagsorden:
Suppleringsvalg.
Bakgrunn for valget:

Styremedlem og brukshundansvarlig Ole Petter Kristiansen valgte å trekke seg fra sine verv og meldte seg ut av avdelingen, med begrunnelse:

”Av diverse omstendigheter og personlige grunner! Trekker jeg meg fra styret i Norsk schaferhund klubb Avd. Fredrikstad.”

Valgkomiteens innstilling til verv ut perioden:

Styremedlem: Joachim Syversen

Varamedlem: Trine Magnussen

Brukshundansvarlig: Joachim Syversen

Informasjon om treningsplassen på Lilleng

Økonomi

Aktiviteter 2015

Tema: Politihunder ved Politiførstebetjent og leder av hundetjenesten i Østfold, Odd Øvregaard.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tilstede 27 medlemmer.

Leder Terje Lindahl ønsket velkommen og leste opp agenda.

Valg:

Det hadde ikke kommet inn forslag på kandidater og valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling. 

Styremedlem og brukshundansvarlig ut perioden: Joachim Syversen.

Varamann ut perioden: Trine Magnussen.

Info. om treningsplassen på Lilleng gård:

Legging av ferdiggress på banen var en stor suksess. Dett gjorde at vi fikk et sted å trene allerede før sommerferien.  Legging av ca 1.2 mål med ferdiggress kom på ca kr. 40 000,-. Størsteparten av denne utgiften ble sponset av engasjerte medlemmer med hjerte i klubben, samt overførte midler fra ”för kontoen”.  TUSEN TAKK til dere som bidro.

Utfyllingen av resten av banen har tatt tid, men nå har endelig entreprenøren vi hadde en avtale med begynt å kjøre fyllmasse til Lilleng, og en stor bulldoser er i ferd med å skyve dette utover.

I løpet av vinteren vil forhåpentlig vis hele banen være grovplanert, slik at vi kan få gjort sluttført jobben og sådd resten av banen.

Planen er at vi fra og med  2015  skal avholde all aktivitet på Lilleng.

Alt arbeide på banen er skjedd ved dugnad, bortsett fra grovplanering og graving av dreneringsgrøfter.

I LØPET AV 2014 HAR EN DEL MEDLEMMER ARBEIDET DUGNAD PÅ LILLENG GÅRD FOR Å SKAFFE MIDLER TIL NØDVENDIGE TILTAK PÅ BANEN VÅR, SLIK AT KLUBBKASSA BLE BELASTET MINST MULIG.

HER FØLGER EN OVERSIKT OVER HVA SOM ER INNARBEIDET VED HJELP AV DUGNAD:

Singel til dreneringsgrøfter og ute område rundt klubbhus                                                    Kr.15 000,-                                               

Duk, pukk og subbus til opparbeidelse av parkeringsplass m. arbeide                                  Kr. 40 000,-

Redskapsbod byggesett Maxbo                                                                                                     Kr. 16 000,-

Belysning på banen 4 stk led lyskastere a kr. 5 500,-                                                                Kr. 22 000,-

Lift til montering av lys                                                                                                                               Kr. 2000,-

Sum                                                                                                                                                    Kr. 95 000,-

Økonomi:

Kasserer Åse D. Edvardsen gikk gjennom foreløpig status for økonomi per 19.11.2014. Det står ca kr 15 000 på brukskonto og Sparekonto kr 49 000. Stipulert underskudd ser ut til å bli som forventet. Det er 19 medlemmer som har bidratt med penger til kjøp av ferdig gress, tusen takk til dere som gjorde det mulig å kjøpe gress. Det er 33 stk som har betalt aktivitetsavgift noe som er utrolig bra, og det er penger som er satt inn på sparekonto og øremerket betaling av leie for treningsplassen. Vi har i 2014 søkt om og fått tilskudd fra Studieforbundet, natur og miljø til diverse kurs med kr 13 600.

Samlet for utstillinger, stevner, kurs og prøver har gått med overskudd. Det har vært stor økonomisk aktivitet i klubben dette året, men kassereren er fornøyd med tallene så langt.

Aktiviteter 2015:

Utstilling/LP

11. januar utstilling etter Tysk mønster og Norsk avlskåring i Ridehuset på Lilleng med Patrik Blomqvist, Sverige som dommer. Svein Nilsen som ringsekretær og Lill Karlsen som skriver.

24. mai LP stevne, alle raser.

Deltagelse i appelcup vinteren 2015, et samarbeid med Schæferhundklubbene på Østlandet og vi skal ha siste stevne 29. mars.

14. juni offisiell utstilling, dommer ikke bestemt.

RIK- prøver

11. mai UHP/FP

27/28. juni SL/IPO

31. oktober og 1. november FP/SL/IPO

7/8. november SPH1 og SPH2

Instruktørkurs trinn 1 start 10. januar med eksamen 22. februar, som er fulltegnet.

Tema Politihund ved Politiførstebetjent og leder av hundetjenesten i Østfold, Odd Øvregaard.

Foredraget var både interessant og lærerikt. Referat fra foredraget vil komme om vi får tak i det fra foredragsholderen.

Det ble servert kaffe og kaker samt holdt et lite loddsalg, loddsalget gikk strålende og ga et pent overskudd, takk til Sportsmans Pride og Gappay Norge for fine gevinster. Det ble informert om julefest den 13. desember i Trollbua på Lilleng.                           

Referent: Grethe Lindahl

Nschk avd. Fredrikstad innkaller til medlemsmøte med suppleringsvalg, onsdag 19.11.2014 Kl.19.00 Sted: Ekkohuset, Fredrikstad 

Dagsorden

Suppleringsvalg 

Bakgrunn for valget:

Styremedlem og brukshundsansvarlig Ole Petter Kristiansen valgte å trekkr seg fra sine verv og melde seg ut av avdelingen, med begrunnelse:

"Av diverse omstendigheter og personlige grunner!  Trekker jeg meg fra styret i Norsk schæferhund klubb avd. Fredrikstad"

Valgkomiteens innstilling til verv ut perioden;

Styremedlem: Joachim Syversen 

Varamedlem: Trine Magnussen 

Brukshundsansvarlig: Joachim Syversen 

Informasjon om treningsplassen på Lilleng 

Økonomi

Aktiviteter 2015

Tema Politihund, ved Politiførstebetjent og leder av hundetjenesten i Østfold, Odd Øvregaard.

Det vil bli utlodning og det blir servert kaffe og kaker. 

Vi ønsker alle velkommen 

For styret Grethe Lindahl 

Generalforsamling 2014

Kunngjøring/Bekjentgjøring: Generalforsamling.

NSchK avd. Fredrikstad avholder Generalforsamling onsdag den 12.02.2014 kl 18:30 Ekkohuset, Borgarveien.

Forslag til valgene må være Valgkommitèn i hende senest 6 uker før møtedato. Saker til Generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

På valg:

Nestleder 2 år.

Sekretær 2 år.

Varamedlem 2 stk. 1 år.

Valgkommitè 2 stk.+ 1 vara.

Revisor 2 år + vararevisor 1 år.

Valgkommitèns leder: Helle Hansen E-post adresse helle.kriha4@gmail.com

27.12.2013

Sekretær: Grethe Lindahl, E-post adresse: grethelindahl@hotmail.com

Referat fra Generalforsamling 12.02.2014

Årsmøtet ble åpnet av leder Terje Lindahl.

Godkjenning av stemmeberettigede, alle godkjente.

Innkalling og dagsorden, godkjent.

Valg av tellekorps, 2 stk. Martin Friis og Finn Åge Johannessen.

Valg av ordstyrer; Terje Lindahl.

Referent og protokollfører, sekretær Grethe Lindahl.

Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen; Eivind K. Edvardsen og Cato Rossing.

Årsberetningene ble lest av leder Terje Lindahl.

Styrets årsberetning, godkjent uten kommentar.

Brukshundkomiteens beretning, godkjent. Med kommentar om at det er viktig med oppdateringer også på avdelingens hjemmeside.

Årsrapport avlskontakten, godkjent.

Årsrapport utstillingskomiteen, godkjent. Med bemerkning om at medlemmene ønsket å benytte interne folk i ringen i størst mulig grad.

Styrets regnskap med revisors beretning ble gjennomgått, godkjent.

Forslag til budsjett, ble gjennomgått. Det ble foreslått noen justeringer på utgiftssiden, ellers er det et greit verktøy til å styre etter for 2014.

Innkomne forslag:

Forslag om innføring av aktivitetsavgift i NSchK avd. Fredrikstad

På avdelingens medlemsmøte 06.11.2013 fremmet styret forslag om å innføre aktivitetsavgift  fra og med sesongen 2014, bla for å del finansiere leie av ny treningsplass . Et samlet medlemsmøte ga sin støtte til å innføre aktivitetsavgift. Medlemsmøtet. foreslo at styret skulle utforme et forslag til aktivitetsavgift, og legge forslaget fram for generalforsamlingen i februar 2014, for å sikre kontinuitet i et vedtatt forslag.

Styret  i NSchK avd. Fredrikstad fremmer følgende forslag til generalforsamlingen

Det innføres en aktivitetsavgift på kr. 600,00 pr. år for aktive medlemmer som benytter seg av banen/treningstilbudet minst en gang i uken. Treningsavgiften deles opp, og innkreves to ganger i året, henholdsvis med kr. 300,00 i juni og kr. 300,00 i desember. Treningsavgiften kreves inn første gang i juni 2014.

Medlemmer som benytter seg av banen/treningstilbudet mindre enn en gang pr. uke betaler kr. 20,00 pr. oppmøte.

Ikke medlemmer som benytter seg av treningstilbudet i klubben minst en gang pr. uke, betaler kr. 500,00 i halvåret, eller kr. 30,00 pr. trening ved oppmøte sjeldnere enn en gang pr. uke.

Nye medlemmer eller nye ekvipasjer kan benytte tilbudet gratis i inntil to måneder som en prøveperiode, før ev. treningsavgift må betales.    

Innbetalt treningsavgift refunderes ikke.

Aktivitetsavgift av ikke medlemmer og medlemmer som trener med oss sporadisk, vil ikke bli innkrevd personlig, men basert på gjensidig tillitt.

Det vil bli laget en gjestebok med ”pengekasse” for medlemmer som trener sjeldnere enn en gang per uke og for ikke medlemmer av avdelingen som trener med oss sporadisk. Det vil bli gitt informasjon på treningsplassen og på hjemmesiden om dette.

 Forslaget ble godkjent med denne tilleggskommentaren.

Valg

Det hadde ikke kommet inn forslag på kandidater til valgene til valgkomiteen, valget ble gjennomført etter valgkomiteens innstilling.

Leder: Terje Lindahl                                                               Ikke på valg

Nestleder: Rune Gundersen                                            2 år

Sekretær: Grethe Lindahl                                                  2 år

Kasserer: Åse R. Dyb Edvardsen                                      Ikke på valg

Styremedlem/brukshundansvarlig: O.P. Kristiansen Ikke på valg                                   

Varamann: Joachim Syvertsen                                         1 år

Varamann: Helle Hansen                                                    1 år

Revisor: Torunn Osen                                                          2 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen                              1 år

Valgkomitè:

Thomas Lindahl – Joachim Syversen

Vara: Helle Hansen

Representanter + observatør til HS rep. møte; Joachim Syversen og Terje Lindahl. Observatør Gunn Hansen

Styret 2014:

                Leder:                  Terje Lindahl                     1 år

                Nestleder:          Rune Gundersen            2 år

                Sekretær:           Grethe Lindahl                 2 år

                Kasserer:            Åse Dyb Edvardsen        1 år

                Styremedlem/brukshundansvarlig:

Ole Petter Kristiansen  1 år

                Varamedlem:    Joachim Syversen           1 år

                Varamedlem:    Helle Hansen                    1 år

                Revisor:               Torunn Osen                     2 år

                Vararevisor:       Finn Åge Johannessen  1 år

                Valgkomitee:    Thomas Lindahl               

                Valgkomitee:     Joachim Syversen

              Vara til valgkomiteen: Helle Hansen

Hovedstyrets Ærespris, Beste utstilingshund tildeles i 2013:

NUCH Rotcho`s Ashan Kahn med 145poeng.

Finn Åge Johannessen ble i 2013 tildelt Fårehunden i sølv.

Årsmøtet hevet.

Etter årsmøtet var hevet, informerte Terje om den nye treningsplassen vår på Lilleng gård, planer og fremdrift.

Rune informerte om jubileumsutstillingen den 28-29 juni 2014.

Referent: Grethe Lindahl